Reflectie van Centrale Cliënten en Verwanten Raad (CCVR) van Alliade

We zijn blij om te zien dat ook in 2023 volop is ingezet op het thema kwaliteit. Samen met cliënten en hun vertegenwoordigers hieraan werken is essentieel. Als Raad hebben wij een aantal opmerkingen en verbetersuggesties:

  • Het kwaliteitsverslag ziet er heel professioneel uit. Alle facetten waarin kwaliteit een rol speelt binnen het leven van de cliënten, komen goed aan bod. Het is inspirerend en ambitieus. Dit past bij de visie en missie van Alliade. Het is een goed leesbaar verslag. Het geeft daarmee - mooi én compact - een dwarsdoorsnede van waar Alliade mee bezig is. Met een dik accent op kwaliteit. Fijn dat de teksten afgewisseld worden door persoonlijke verhalen. De teksten en vormgeving maken het prettig leesbaar.
  • Op bladzijde 4 en 42 (bij strategische doelen) valt ons het woord ‘hulp’ op. Het kan de indruk wekken dat cliënten in een afhankelijkheidspositie staan. We zien hier bijvoorbeeld liever het woord begeleiding. Dit is neutraler en straalt daarnaast ook meer professionaliteit uit. Ook wordt op een aantal plekken over producten gesproken. Het is beter om dit vanuit cliëntperspectief te wijzigen in diensten.
  • Een aantal verbeterpunten die we bij het kwaliteitsjaarverslag van 2022 hebben genoemd, hebben nog niet tot verandering geleid. Dit is bijvoorbeeld het bespreken van de uitkomsten van interne audits met cliënten en hun vertegenwoordigers. Ook zien wij graag dat meer wordt ingezet op externe audits. Daarnaast mag het werken in de driehoek nog meer naar de voorgrond worden gebracht.
  • Als CCVR willen we graag de verbeterplannen die het resultaat zijn van externe audits inzien. Ondanks de inzet van Alliade op het verbeteren van de kwaliteit zien we grote verschillen tussen locaties.
  • Belangrijk vinden we dat continu verbeteren deel uitmaakt van het ‘on boarden’ van nieuwe medewerkers

 

We zijn zeer lovend over hoe Alliade systematisch de kwaliteit van de zorg, de gemaakte afspraken en de financiën monitort. De viermaandsrapportages geven duidelijk inzicht.

Graag zien wij dat er de komende periode structureel aandacht is voor het verbeteren van de leefstijl van cliënten. Daarnaast is voor ons medicatie-veiligheid een belangrijk onderwerp. Het laten dalen van medicatie-incidenten is belangrijk. Evenals de participatie van cliënten in werkzaamheden bij Alliade. Dit vanuit de visie op werk & dagbesteding. We zien graag in de praktijk dat, waar mogelijk, cliënten  meewerken bij bijvoorbeeld ver- en nieuwbouw, groenonderhoud en huishoudelijk werk.

Tot slot merken wij op dat in de tekst wordt gesproken over ‘niet zorgen voor maar zorgen dat’. Het geeft goed weer dat de tijden veranderen. Visie op zorg heeft steeds meer de eigen regie van de cliënt voor ogen, maar wordt ook deels gedreven door veranderende omstandigheden zoals arbeidsmarktkrapte en kortingen op tarieven. Het vraagt om de komende jaren met elkaar anders te leren kijken en denken. Het kwaliteitsverslag verwoordt dit scherp.