Alles over onze kwaliteit en veiligheid

KWALITEITSVERSLAG
2021

Leeswijzer

Het kwaliteitsverslag staat in het teken van de thema’s uit het verbeterprogramma Samen. In het verslag is daarnaast aandacht voor de medezeggenschap binnen Alliade, de ervaringen van cliënten en familie over de geleverde zorg en de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg.

Voor de leesbaarheid kiezen we voor het gebruik van de naam Alliade in plaats van Zorggroep Alliade of Stichting Alliade. Daar waar we spreken over zorg bedoelen we zorg, ondersteuning en behandeling.

Als u meer informatie wilt over onze visie en missie, onze organisatie en de doelgroepen die wij bedienen, dan vindt u deze informatie via www.alliade.nl

Onder de meeste thema’s vallen meerdere projecten. Klik op de button of het pijltje onder het thema om de projecten te zien en er meer over te lezen.

Continu verbeteren

Continu verbeteren is de ruggengraat voor de thema’s binnen het verbeterprogramma Samen. Het betekent dat we niet vanuit automatisme ons werk doen, maar voortdurend checken of we de goede dingen doen en of we dingen goed doen.

Cultuur en leiderschap

In 2022 starten we met een breed leiderschapsprogramma voor alle leidinggevende waarin in 2023 en verder, alle medewerkers van Alliade in worden meegenomen.

Thema Kwaliteit en veiligheid

Wij gaan voor kwalitatief goede en veilige zorg, waarbij cliënten en medewerkers veilig kunnen wonen en werken.

Thema Persoonsgerichte zorg

Wij bieden persoonsgerichte zorg, ondersteuning en behandeling waarbij de cliënt zoveel mogelijk zelf regie kan voeren over zijn/haar eigen leven en zich (h)erkend en gehoord voelt. We bespreken in de driehoek cliënt-naasten-medewerkers wat de cliënt zelf kan en welke hulp er nodig is.

Thema Deskundige medewerker

Goede zorg bieden kan alleen met voldoende deskundige en gemotiveerde medewerkers die plezier in hun werk hebben, ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling en weten wat er van hen wordt verwacht. Voor medewerkers is duidelijk welke competenties zij moeten hebben en welke opleidingen zij moeten volgen voor het uitoefenen van hun functie. Zo zijn zij toetsbaar op hun handelen.

Bekijk onze speciale praatplaat: