Voorwoord: het verbeterprogramma Samen

Eind 2019 hebben we onze strategie vernieuwd. We willen terug naar de basis: zorg bieden aan mensen die moeite hebben zich staande te houden in de maatschappij. Dit brengen we tot uitdrukking in ons missie, visie en kernwaarden:

Missie: een goed en zinvol leven
Visie: samen doen wat wel kan
Kernwaarden: nabij, verantwoordelijk en betrouwbaar


Omdat de kwaliteit van de zorg onvoldoende op orde was zijn we gestart met het verbeterprogramma Samen. In het kwaliteitsverslag geven we aan hoe we in 2020 hebben gewerkt aan kwaliteitsverbetering en welke resultaten hierin zijn behaald.

In 2020 zijn we enthousiast van start gegaan met de uitvoering van het verbeterprogramma. Als gevolg van de coronacrisis werd het programma in maart nagenoeg stil gelegd. Juni hebben we de draad weer opgepakt. In de tweede en derde golf hebben we zoveel mogelijk en binnen de geldende maatregelen, doorgewerkt aan het verbeterprogramma. Dat betekende aanpassen en temporisering waardoor we niet alle gestelde doelen en resultaten hebben gerealiseerd.

Continu verbeteren: de ruggengraat van het verbeterprogramma

Alliade wil op een lerende manier de zorg voor cliënten verbeteren. Hiervoor gebruiken we professionele richtlijnen en data zoals ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. Continu verbeteren is vooral ook een manier van denken en doen. Het is een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren.

Maar: leren en verbeteren is niet vrijblijvend; continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor alle medewerkers van Alliade.

Alliade wil een verbetercultuur creëren waarin wij:

  • dagelijks kijken of het werk anders en beter uitgevoerd kan worden;
  • alert zijn op mogelijke risico’s;
  • gericht zijn op leren van incidenten;
  • streven naar een proactieve continu verbetercultuur in 2021;
  • streven naar een vooruitstrevende continu verbetercultuur in 2022.

Continu verbeteren binnen Alliade betekent elke dag werken aan een goed en zinvol leven & Samen doen wat wél kan. Dit doen we door:

  1. stil te staan bij het handelen;
  2. na te denken over wat goed gaat en wat beter kan;
  3. bij problemen na te denken over oorzaken;
  4. het bedenken en toepassen van effectieve maatregelen om de problemen in de toekomst te voorkomen;
  5. het delen en uitdragen wat er goed gaat, wat beter kan en welke maatregelen bijdragen aan het oplossen van het probleem.