Voorwoord: het verbeterprogramma Samen

In het kwaliteitsverslag geven we aan hoe we binnen het verbeterprogramma ‘Samen’ in 2021 hebben gewerkt aan kwaliteitsverbetering, welke resultaten hierin zijn behaald en wat nog aandacht behoeft.

In ons verbeterprogramma ‘Samen’ werken we aan ‘de basis op orde en de kwaliteit verhogen’. Het programma omvat het verbeteren van de zorg, de professionalisering van onze medewerkers en de optimalisering van de bedrijfsvoering en helpt om onze missie: Goede zorg en zinvol leven te realiseren. Wij doen dit vanuit onze visie: Samen doen wat wél kan!

Wij monitoren onze resultaten tot op locatieniveau via audits, zelfevaluaties en metingen en zien dat we mooie stappen vooruitzetten en dat er een beweging van continu verbeteren op gang is gekomen. Dat zien we bijvoorbeeld in de verbeteringen op het gebied van methodisch werken en de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Soms zijn er uitkomsten die zorgen geven. In die situaties is de Raad van Bestuur actief betrokken bij het verbeterplan via het zogenaamde ‘nabij-overleg’. In 2021 waren er een aantal situaties waarin ingrijpendere maatregelen nodig waren om tot verbetering te komen zoals het aanstellen van een nieuwe leidinggevende, vervangen van leden van het medewerkersteam of het sluiten van een locatie. Deze besluiten worden altijd genomen in overleg en afstemming met alle betrokkenen vanuit de intentie om samen te leren en te verbeteren.

Het jaar 2021 wordt door ons getypeerd als een jaar waarin we de volgende stap hebben gezet in de verdere eenwording en ontwikkeling van onze organisatie.
Een jaar waarin we actief bezig zijn geweest met de toekomst door een heroriëntatie op onze strategie en de doelgroepen waar wij ons op willen richten in de periode 2022 – 2025. Ook zijn wij gestart met de voorbereiding van de implementatie van een nieuw Elektronisch Cliëntendossier (ECD) zodat we in de toekomst nog beter kunnen samenwerken met de cliënt, de naasten en ketenpartners.

De Coronapandemie is in 2021 ook van invloed geweest op onze prestaties. Ondanks meerdere Coronagolven is het ons gelukt om de zorg door te laten gaan, het verzuim laag te houden en ons verbeterprogramman ‘Samen’ te continueren. We zagen dat locaties die door Corona werden getroffen zodra dit voorbij was het verbeterprogramma weer oppakten en doorgingen. Wij zijn onder de indruk van de flexibiliteit van cliënten, hun naasten en onze medewerkers en willen hen hiervoor bedanken. Wij realiseren ons dat er veel van hen is gevraagd.

Naast het kwaliteitsverslag maken we een bestuursverslag waarin we verantwoording afleggen over de zorg, ondersteuning en behandeling die wij in 2021 hebben geboden aan onze clienten en over de manier waarop wij onze maatschappelijke opdracht hebben ingevuld.

De verantwoording over onze resultaten vindt u in onze jaarrekening en de kwalitatieve gegevens die worden gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl.

Vincent Maas Elze Vonk
Voorzitter Raad van Bestuur  Lid Raad van Bestuur