Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is vanaf 1 januari 2020 een feit. De wet gaat uit van het principe 'Nee, tenzij'. De zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden, tenzij het niet anders kan.

Met het project hebben we ons gedurende het overgangsjaar van 2020 vooral gericht op het volledig implementeren van de nieuwe wet- en regelgeving binnen alle zorgonderdelen. Daarnaast hebben we de benodigde rollen binnen het Wzd-stappenplan opgetuigd en de betrokken zorgprofessionals hierin getraind, zodat zij weten wat de juiste toepassing van onvrijwillige zorg is vanuit de Alliade-brede gedragen visie ‘Nee, tenzij’.

In 2020 is het volgende gerealiseerd:

  • hebben ruim 4.000 medewerkers op alle niveaus van de organisatie een e-learning gevolgd over de Wet zorg en dwang.  
  • zijn 120 leidinggevenden inhoudelijk getraind op de implementatie van de WZD op hun locatie.
  • hebben we een nieuw meldingsformulier voor vrijheidsbeperkende maatregelen geïmplementeerd voor gebruik binnen alle zorgonderdelen van Alliade.
  • zijn er 7 werkgroepen opgestart binnen de zorgonderdelen van Alliade om de implementatie op locaties te ondersteunen.

Analyse onvrijwillige zorg

Op 1 juli 2021 leverden wij een analyse onvrijwillige zorg 2020 bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  aan. Dit is een algemene analyse op de toepassing van onvrijwillige zorg in 2020. De analyse is als bijlage toegevoegd. Twee keer per jaar leveren we ook digitaal overzicht aan bij de IGJ met data op locatie- en persoonsniveau over de uitgevoerde onvrijwillige zorg over een bepaalde periode. Deze data gebruikt de inspectie voor het toezicht op locatie- en organisatieniveau. En gebruikt de inspectie om bredere analyses te maken om inzicht te krijgen op de ontwikkelingen rondom onvrijwillige zorg per zorgsector of regio.