Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is vanaf 1 januari 2020 een feit. De wet gaat uit van het principe ‘Nee, tenzij’. De zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden, tenzij het niet anders kan.

Vanaf 2019 is met diverse mensen binnen de organisatie gewerkt aan de voorbereiding en implementatie van de Wet zorg en dwang.

Wat is er bereikt in 2021?

  • Zorgverantwoordelijken zijn geschoold en medewerkers hebben een e-learning gevolgd. De e-learning voor medewerkers maakt inmiddels onderdeel uit van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Daarnaast is een structureel aanbod ontwikkeld voor nieuwe zorgverantwoordelijken.
  • De taken en verantwoordelijkheden van Wzd-functionarissen zijn beschreven en de Wzd-functionarissen zijn formeel benoemd.
  • Er is een dashboard met cijfers over onvrijwillige zorg ontwikkeld. Dit dashboard kan gebruikt worden als stuurinformatie.
  • De zorgverantwoordelijken hebben eind 2022 met behulp van een toetsinstrument getoetst of hun locatie voldoet aan de vereisten. De resultaten van deze toets worden gebruikt om op locatie en op Alliadeniveau verder te verbeteren.
  • Er is voor zorgverantwoordelijken een toolkit ingericht met alle handige en noodzakelijk informatie voor zorgverantwoordelijken. Daarnaast zijn er brochures ontwikkeld en is het stappenplan Wzd visueel gemaakt. Zo is er een brochure ontwikkeld om verwanten en vertegenwoordigers van cliënten van Talant te informeren over de Wet zorg en dwang.
  • Er is een voorstel geschreven en besproken om een Wzd-bureau op te richten als overgang van project naar staande organisatie. Het Wzd-bureau is in- en extern aanspreekpunt als het gaat om onvrijwillige zorg. Het Wzd-bureau en de daaraan gekoppelde Wzd-functionarissen zijn onder andere verantwoordelijk voor het actueel houden van de Wzd-processen, vraagbaak voor Wzd (gerelateerde) onderwerpen en is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van het proces en de uitvoering van de Wzd organisatiebreed.  

‘Er is ontzettend veel werk door veel mensen verzet. Het goed invoeren van de Wet zorg en dwang is een grote klus. De betrokkenheid van mensen en de energie en positiviteit waarmee ze hieraan meehelpen is fantastisch.’
(Jacqueline Bresser, projectleider Wzd)

Wat verdient nog aandacht?
Het was de bedoeling dat het project eind 2021 zou overgaan naar de staande organisatie. In 2021 is geconstateerd dat het nog te vroeg is het project af te ronden. De inrichting van het Wzd-bureau binnen de behandeldienst is nog niet gereed. Er wordt nu gewerkt aan het toekomstig bestendig inrichten van het Wzd-bureau.

Wat zijn de doelen voor 2022?
In 2022 wordt het project afgerond en overgedragen aan de staande organisatie. Het Wzd-bureau is dan een feit.

Wat verdient nog aandacht?
Het was de bedoeling dat het project eind 2021 zou overgaan naar de staande organisatie. In 2021 is geconstateerd dat het nog te vroeg is het project af te ronden. De inrichting van het Wzd-bureau binnen de behandeldienst is nog niet gereed. Er wordt nu gewerkt aan het toekomstig bestendig inrichten van het Wzd-bureau.

Wat zijn de doelen voor 2022?
In 2022 wordt het project afgerond en overgedragen aan de staande organisatie. Het Wzd-bureau is dan een feit.
 

Inspectiebezoek 2021 Wet zorg en dwang
In mei 2021 heeft de IGJ een van onze jeugdlocaties bezocht in het kader van haar toezicht op de Wet zorg en dwang. De inspectie concludeert dat de bezochte locatie goed op weg is met de implementatie van de Wzd. Zorgverleners zijn geschoold in de Wzd en voor alle cliënten is het stappenplan ingevuld. Ook concludeert de inspectie dat cliënten en ouders bij de hulpverlening en onvrijwillige zorg worden betrokken.

De inspectie ziet een aantal verbeterpunten. Zo kunnen we meer bekendheid geven aan de cliëntvertrouwenspersoon Wzd en moeten we in onze klachtenregeling verduidelijken dat klachten in het kader van de jeugdwet en de Wmo ook direct door de geschillencommissie zorg behandeld kunnen worden. De geconstateerde verbeterpunten zijn opgepakt binnen het project Wet zorg en dwang.
 

 

Analyse Wet zorg en dwang
Voor 1 juli 2022 leveren wij een analyse onvrijwillige zorg bij de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ) aan. Dit is een algemene analyse op de toepassing van onvrijwillige zorg in 2021.

Deze analyse wordt zodra gereed als bijlage toegevoegd.