Informele zorg

Informele zorg is zorg en ondersteuning die wordt gegeven door mensen die dat niet als hun beroep doen en er dus ook niet voor betaald worden. Ze helpen omdat ze een persoonlijke band hebben met de cliënt of bewoner, uit liefde, vriendschap of vanuit een idealistische inzet.

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de steeds zwaardere zorgvraag van cliënten wordt informele zorg steeds belangrijker. In 2023 is de visie van Alliade op informele zorg ontwikkeld. Deze luidt: Cliënten, medewerkers en informele zorgers vormen een gemeenschap, waarin iedereen een belangrijke rol speelt in het welzijn van elkaar.  

We streven naar een goed en zinvol leven voor alle cliënten. Informele zorgers hebben een aanvullende waarde in de zorg en ondersteuning die door medewerkers wordt geboden. Zij vormen samen het team van de locatie en hebben hierin allen hun eigen waarde. Iedereen wordt daarbij ingezet naar zijn vermogen. Hierbij worden de unieke talenten en mogelijkheden van elk individu erkend en gewaardeerd.  

‘Vanuit het projectteam willen we toewerken naar een gemeenschap. Zowel binnen als buiten de organisatie kunnen mensen met en zonder beperking elkaar versterken, ondersteunen en helpen. Wij zijn er van overtuigd dat je samen heel ver kunt komen in het beantwoorden van de zorgvraag en de zorgbehoefte van cliënten. We geloven in een complementaire cirkel van professionals en informele zorgers om de cliënt heen.’
(Sieta Jilderda, projectleider informele zorg)

Wat is er in 2023 bereikt?

  • De doelgroepen informele zorgers zijn gedefinieerd. De doelgroepen bestaan uit: het netwerk (zoals vrijwilligers, burgers, bedrijven, vrienden, buren, kennissen en collega’s), verwanten, jongeren (denk aan stagiaires, studenten), mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, (zorg)professionals en cliënten met een licht verstandelijke beperking.  
  • De visie op informele zorg is vastgesteld voor alle doelgroepen informele zorgers en cliënten van Alliade. Op dit moment wordt de visie vertaald naar een kernboodschap.  

Wat zijn de doelen voor 2024?

  • Er is een inwerk- en trainingsprogramma ontwikkeld en vastgesteld voor iedere doelgroep informele zorgers.  
  • Een vastgesteld takenpakket voor informele zorgers is onderdeel van het formatieplan van teams.  
  • Het takenpakket van een informele zorgers is onderdeel van het strategische personeelsplan van een team.  
  • Er is beleid vastgesteld en besproken met ondernemingen/bedrijven die informele zorgers voorstellen voor een re-integratie of werkervaringsplaats binnen Alliade.  
  • Er zijn aandachtsvelders per team aangesteld en getraind in het begeleiden en coachen van vrijwilligers. Er is een training/instructie voor aandachtsvelders ontwikkeld. Hiermee kunnen zij het team en de informele zorgers coachen in het samenwerken in de zorg, ondersteuning en begeleiding van cliënten.  
  • Alle processen rondom de werving, administratieve vastlegging en plaatsing van informele zorgers in een zorgteam zijn op elkaar afgestemd. 
  • Er is Alliade-breed beleid rondom de maatschappelijke participatie van medewerkers die naast hun werk ook mantelzorger en/of informele zorger zijn.  
  • De fiscale gevolgen met betrekking tot de duurzame inzet van informele zorgers is onderzocht en afgestemd.