Cliëntervaringen

Als Alliade vinden wij het belangrijk om de ervaringen van cliënten te meten. Het meten van cliëntervaringen is een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij krijgen hierdoor inzicht waar de sterke en zwakke punten zitten in het zorgproces.

Wij vinden dat de manier waarop we cliëntervaringen nu meten onvoldoende oplevert. In 2021 is dan ook een voorstel geschreven voor een meer generieke aanpak voor cliëntervaringsonderzoek binnen Alliade dat beter past binnen de reguliere werkwijze. Dit voorstel is afgestemd met de cliëntenraden.    

Doelen voor 2022

In 2022 wordt ingezet op cliëntervaringsonderzoek dat bestaat uit verschillende elementen:

  • Een uitvraag naar cliëntervaringen tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek met de individuele cliënt(vertegenwoordiger).
  • De mogelijkheid aanbieden voor het delen van de cliënt(vertegenwoordigers) ervaringen via Zorgkaart Nederland.
  • Het onderzoeken van cliëntervaringen als onderdeel van het gesprek met cliënt(vertegenwoordigers) binnen specifieke doelgroepen doormiddel van panelgesprekken.

Wat waren de cliëntervaringen in 2021?

  • Het waarderingscijfer van Meriant op Zorgkaart Nederland is in 2021 een 8,4. Dit waarderingscijfer is gebaseerd op 26 waarderingen van cliënten en/of hun familie. In 2020 was het waarderingscijfer een 8,0 gebaseerd op 19 waarderingen.
  • Voor Talant en de overige organisatieonderdelen zijn er geen waarderingen achtergelaten op Zorgkaart Nederland.
  • Het gemiddelde aanbevelingscijfer van Meriant wijkzorg is een 9,0. Het aanbevelingscijfer is gebaseerd op een respons van 50%. In 2020 was het aanbevelingscijfer een 8,6. Het punt waar het meeste verbetering is te halen, is het ontvangen van zorg op afgesproken tijden (8,5). maar is al aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2020 (7,3).
  • Bij Talant heeft het LSR in 2021 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Het LSR is het landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. De respons was laag (10,6%) daarom moeten de resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Gemiddeld geven de naasten van cliënten met EMB een 8,5 aan de woonlocaties en een 8,1 aan de dagbestedingslocaties.
  • In 2021 is bij Wil het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De vragen zijn afkomstig uit de verplichte standaard vragenlijst cliëntervaringsonderzoek WMO van de VNG. Het onderzoek had een lage respons (9,45%), waardoor de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen voor de totale cliëntengroep van Wil. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek zijn overwegend positief. Wil krijgt van cliënten gemiddeld het cijfer 8.3. Dit is nagenoeg gelijk als in 2020. Van de respondenten vindt 92% de kwaliteit van ondersteuning van Wil goed. 74% van de respondenten wist niet dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner, ook in 2019 en 2020 was de score op deze vraag onvoldoende, hierop heeft geen verbetering plaatsgevonden.