Cliëntervaringen

Als Alliade vinden wij het belangrijk om de ervaringen van cliënten te meten. Het meten van cliëntervaringen is een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij krijgen hierdoor inzicht waar de sterke en zwakke punten zitten in het zorgproces.

Wij vinden dat de manier waarop we cliëntervaringen nu meten onvoldoende oplevert. In 2021 is dan ook een voorstel geschreven voor een meer generieke aanpak voor cliëntervaringsonderzoek binnen Alliade dat beter past binnen de reguliere werkwijze. Dit voorstel is afgestemd met de cliënten- en vertegenwoordigersraad. Na positief advies van de raden medio 2022 is gestart met een verdere uitwerking.

Een Alliadebrede aanpak voor het cliëntervaringsonderzoek

We werken toe naar een Alliadebrede aanpak van het cliëntervaringsonderzoek dat bestaat uit verschillende elementen:

 • Een uitvraag naar cliëntervaringen tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek met de individuele cliënt(vertegenwoordiger).
 • De mogelijkheid tot het (anoniem) delen van de ervaringen van cliënten en cliëntvertegenwoordigers via ZorgkaartNederland
 • Het vragen naar klantervaringen per doelgroep via klantpanels en/of interviews. De klantpanels en interviews worden gehouden door Zorgbelang Fryslan.

 

Wat is er bereikt in 2022?

 • Alle locaties van Alliade, inclusief beknopte informatie, staan op ZorgkaartNederland.
 • Informatie over Zorgkaart Nederland is opgenomen in de nieuwsbrief voor verwanten.  
 • De drie vragen die in het jaarlijkse evaluatiegesprek terug komen zijn uitgewerkt en gedigitaliseerd.
 • Er is een voorstel uitgewerkt voor de doelgroepen in het kader van de klantpanels en interviews.
 • Er is een voorstel uitgewerkt in samenwerking met Zorgbelang Fryslan over de uitvoering van de klantpanels en interviews.

Doelen voor 2023

 • Medewerkers weten dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers op ZorgkaartNederland hun ervaringen kunnen delen en wijzen hen daar op.
 • Cliënten en cliëntvertegenwoordigers weten dat zij op ZorgkaartNederland hun cliëntervaringen kunnen delen.
 • Alle cliënten worden vanaf 1 april 2023 gevraagd naar hun cliëntervaringen tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek.
 • In 2023 worden klantpanels en/of interviews gehouden bij de volgende doelgroepen: ouder wordende VG-cliënt, ouderenzorg psychogeriatrie, werk & dagbesteding en de meeleefgezinnen en gezinshuizen.

Wat waren de cliëntervaringen in 2022?

 • Het waarderingscijfer van Alliade ouderenzorg op ZorgkaartNederland is in 2022 een 7,9. Dit waarderingscijfer is gebaseerd op 28 waarderingen van cliënten en/of hun familie. In 2021 was het waarderingscijfer een 8,5 en in 2020 een 8,0.
 • Voor de gehandicaptenzorg en de overige organisatieonderdelen zijn er nauwelijks tot geen waarderingen achtergelaten op ZorgkaartNederland.
 • In 2022 is bij de onderdelen Werk & dagbesteding en Maatschappelijke ondersteuning  een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De vragen zijn afkomstig uit de standaard vragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De respons was – dankzij vele inspanningen – vele malen hoger dan in 2021, namelijk 28,8% (9,45% in 2021). Gemiddeld krijgen de onderdelen Werk & dagbesteding en Maatschappelijke ondersteuning een rapportcijfer van een 8,5 (8,3 in 2021). Over het algemeen zijn cliënt(vertegenwoordigers) tevreden over het contact, de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Aan het einde van de vragenlijst was er ruimte om andere zaken te benoemen die niet aan bod zijn gekomen in de vragenlijst of waar men nog iets over kwijt wil. In meerdere reacties komt als aandachtspunt naar voren dat men last heeft van de personele wisselingen gezien de tijd die het kost om een vertrouwensband op te bouwen met een begeleider.