Methodisch werken

Cliënten hebben recht op de beste zorg: door deskundige zorgverleners en volgens de laatste inzichten. De wereld rond de cliënt en de zorg zelf is continu in beweging. Dat betekent dat we ook voortdurend onze zorg moeten evalueren en waar nodig bijstellen.

Met het project methodisch werken staan we heel concreet stil bij het afstemmen van de juiste zorg en ondersteuning op de vragen, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Dit doen we volgens de zes stappen van het methodisch werken.

Wat is er bereikt in 2022?

 • Er is een e-learning methodisch werken voor de ouderenzorg opgeleverd.
 • Alle leidinggevenden hebben een training continu verbeteren en methodisch werken gevolgd. Medio 2022 is de laatste training gegeven. Het trainingsaanbod (de e-learning methodisch werken ouderenzorg en de VGN module methodisch werken voor de gehandicaptenzorg) is nu onderdeel van ons Leerplein (en het kwaliteitspaspoort).
 • Er zijn voorbereidingen getroffen om een scholing rapporteren volgens de SOAP-methodiek toe te voegen aan het scholingsaanbod voor Alliade Ouderenzorg. Binnen de ouderenzorg wordt gerapporteerd volgens SOAP, ook wel SOEP genoemd. SOAP/SOEP staat voor Subjectief, Objectief, Analyse/Evaluatie en Plan.
 • Drie keer per jaar hebben de projectleider en een HRD-adviseur (opleiding en ontwikkeling van medewerkers) een rondgang bij alle directeuren waarin de vragen ‘waar sta je met je team en wat heb je nodig?’ aan bod komen.
 • Drie keer per jaar wordt de stand van zaken op het doel methodisch werken in de ontwikkelplannen en het gebruik van het toetsinstrument bewaakt. Met de verzamelde input vindt drie keer per jaar een tussenevaluatie van methodisch werken plaats in het directeurenoverleg. In de viermaandsrapportages van leidinggevenden en directeuren wordt met behulp van een aantal indicatoren de stand van zaken op een aantal gebieden van methodisch werken gemeten. We zien in 2022 een stijging van het aantal leidinggevenden dat rapporteert op methodisch werken. Dit percentage is nu 72%. Ook zien we dat (bijna) alle leidinggevende een ontwikkelplan hebben.
 • Om het methodisch werken te bevorderen is in 2021 besloten over te gaan naar een ander cliëntdossier. In 2022 zijn OuderenPsychiatrie Friesland en Alliade Ouderenzorg overgestapt naar het cliëntdossier ONS. Alliade Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Werk & dagbesteding en Maatschappelijke ondersteuning volgen in 2023. Zie het kader.
 • Er zijn mede met het oog op de overgang naar een nieuw cliëntdossier vier nieuwe toetsinstrumenten ontwikkeld zodat medewerkers zelf kunnen toetsen of het cliëntdossier voldoet aan de geldende normen. Het betreft toetsinstrumenten voor de Woonzorg, Wijkzorg, Geriatrische Revalidatie en Jeugdzorg.
 • Er zijn inloopsessies georganiseerd voor hoofden, zorgcoördinatoren en begeleiders om te leren hoe je een dossier toetst. Doel van de inloopsessies was om het kennisniveau van medewerkers te verhogen ten aanzien van de vereisten waaraan een dossier moet voldoen en om hun vaardig te maken in het toetsen van de dossiers.

Nieuw cliëntdossier

Eén cliënt, één dossier. Daar werken we als Alliade in 2022 en 2023 naartoe. Met het elektronische cliëntdossier ONS krijgt iedere cliënt één dossier en één plan. Op dit moment wordt binnen Alliade nog gewerkt met een cliëntdossier en een behandeldossier. ONS vervangt de huidige systemen Fyrit, Ysis, Intus en Careware. Door te werken met één dossier per cliënt, kunnen we zorg, behandeling, wonen en werk en dagbesteding beter op elkaar afstemmen.

In 2022-2023 gaan we in verschillende fasen over op ONS:

 • Op 1 januari 2022 is OuderenPsychiatrieFriesland en een deel van de poli Centrale behandeldienst gebruik gaan maken van het dossier en de cliëntregistratie.
 • Op 1 juni 2022 is Alliade Ouderenzorg, inclusief de geriatrische revalidatiezorg en de wijkzorg gebruik maken van ONS dossier.
 • Op 1 januari 2023 is geheel Alliade overgegaan op het roosteren in ONS. Ook is op 1 januari 2023 de gehele bedrijfsadministratie overgegaan op één systeem, namelijk: AFAS.
 • Vanaf 1 april 2023 gaan Alliade Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Werk & dagbesteding en Maatschappelijke ondersteuning ook gebruik maken van ONS Dossier.

 

Wat verdient nog aandacht?

Niet alle leidinggevenden hebben al de competenties om ‘veranderaar’ te zijn. Leidinggevenden moeten hier nog competenties voor ontwikkelen. Dit is in 2022 opgepakt binnen het project Cultuur en leiderschap.

We zien dat de eerste stappen om het methodisch werken binnen de organisatie te verbeteren zijn gezet. We zien dat methodisch werken meer ‘leeft’ binnen de organisatie. Tegelijkertijd zien we dat lang niet alle medewerkers de vaardigheden hebben om methodisch werken goed uit te voeren. Zo is het methodisch werken een terugkerend verbeterpunt in audits en interne onderzoeken. Methodisch werken vraagt net als continu verbeteren een lange adem en vasthoudendheid. Het thema zal dan ook doorlopend punt van aandacht moeten zijn en blijven.

Wat zijn de doelen voor 2023?

Ook in 2023 blijft methodisch werken onder de aandacht. We gaan door met de acties die voorgaande jaren zijn ingezet. De invoering van het cliëntdossier ONS is een belangrijke stap om het methodisch werken in het cliëntdossier te verbeteren. Zo worden de werkafspraken over ONS vastgesteld aan de hand van de 6 stappen in de methodische cyclus.