Ouder wordende VG-cliënt

Binnen Talant hebben we te maken met een steeds ouder wordende groep cliënten. Bij bijna de helft van de cliënten die bij ons wonen is er sprake van verouderingsproblemen. aBinnen Talant hebben we te maken met een steeds ouder wordende groep cliënten. Bij bijna de helft van de cliënten die bij ons wonen is er sprake van verouderingsproblemen. Om deze groep een goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden is het verbeterproject ‘Ouder wordende VG-cliënt’ gestart.

Wat is er bereikt in 2021?

  • Als onderdeel van de ontwikkeling van het scholingsprogramma is de e-learning ouder wordende VG cliënt van de VGN opgenomen op het Leerplein. Daarnaast is de ontwikkeling van een basistraining die toegankelijk is voor iedereen grotendeels gereed. 
  • In 2021 heeft de pilot ‘inzet regieverpleegkundigen’ plaatsgevonden in Burgum, Drachten, Stiens en Beetsterzwaag. Hiervoor is een team regie-verpleegkundigen geworven.
  • In 2021 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de positionering van specialistische ouderen locaties met als resultaat een adviesrapport gericht op de verdere ontwikkeling van deze locaties.
  • Op het gebied van valpreventie is er een Quick Screening Valincidenten ontwikkeld, waarmee valrisico’s in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast heeft herziening plaatsgevonden van de procedure valpreventie. Het doel hiervan is cliënten met een verhoogd valrisico en valrisico verhogende factoren op te sporen.

“Wij zijn trots op het nieuwe team van regie-verpleegkundigen. Dit levert een directe meerwaarde op voor de kwaliteit van leven van de cliënt en een motiverende uitdaging voor de verpleegkundigen binnen Talant.”
(Ynske Tiekstra, projectleider Ouder wordende VG-cliënt)

Wat verdient nog aandacht?
Het positioneren van de huisartsenzorg verdiend nog aandacht. De afstemming tussen de regieverpleegkundige en huisarts moet verder ontwikkeld worden. Er wordt daarom o.a. gewerkt aan een heldere taakomschrijving om het beroep op de huisartsen beter te doseren.

Wat zijn de doelen voor 2022?

  • We gaan in 2022 werken aan de deskundigheid van onze medewerkers over ouder wordende VG-cliënten door scholing. Daarnaast wordt een pilot gestart met het programma ‘een goed leven op leeftijd’. In deze pilot krijgen twee locaties van Talant een pakket aangeboden van online modules en georganiseerde bijeenkomsten over verschillende thema’s. De thema’s zijn: dementie en het wankel evenwicht, normen en waarden, persoonsgerichte zorg, wonen, multidisciplinaire samenwerking, familie en anticiperend rouwen, palliatieve zorg en wettelijke regelingen.
  • In 2022 worden de regie-verpleegkundigen nog steviger gepositioneerd, door o.a. uitbreiding naar drie nieuwe gebieden en door externe samenwerking op te zoeken met Van Boeijen, Cosis en De Zijlen. Deze organisaties houden zich bezig met vergelijkbare innovaties. Door samen te werken, kunnen we van elkaar leren.
  • Om de specialistische ouderenlocaties beter te positioneren wordt een productomschrijving gemaakt.
  • De nieuwe procedure valpreventie en het instrument Quick Screening Valincidenten wordt geïntroduceerd aan de medewerkers.