Ouder wordende VG-cliënt

Binnen de gehandicaptenzorg hebben we te maken met een steeds ouder wordende groep cliënten. Bij bijna de helft van de cliënten die bij ons wonen is er sprake van verouderingsproblemen. Om deze groep een goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden is het verbeterproject ‘Ouder wordende VG-cliënt’ gestart.

‘De inzet regieverpleegkundige is zeker een grote meerwaarde voor de begeleiders en voor mij als hoofd op de locatie. Er zijn korte lijnen met de huisarts en andere disciplines en deskundigheid op het gebied van voorbehouden risicovolle handelingen kan snel worden ingezet. We maken hierin zeker een kwaliteitsslag. Vooral ook in de communicatie en verbinding tussen huisarts, cliënten, verwanten en begeleiders.’
(Dirk Bakker, hoofd specialistische ouderenlocatie)

Wat is er bereikt in 2022?

 • De deskundigheid van medewerkers is in 2022 vergroot door scholing.
 • In 2021-2022 hebben 169 medewerkers de e-learning over de ouder wordende VG-cliënt bij de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) academie gevolgd. In deze periode hebben 136 medewerkers de door onszelf ontwikkelde e-learning rondom dit thema gevolgd.
 • Er is een pilot gestart met het programma ‘Een goed leven op leeftijd’. In deze pilot krijgen twee locaties binnen de gehandicaptenzorg een pakket aangeboden van online modules en georganiseerde bijeenkomsten over verschillende thema’s. Thema’s zijn onder andere: dementie en het wankel evenwicht, persoonsgerichte zorg, multidisciplinaire samenwerking en palliatieve zorg.
 • De regieverpleegkundigen zijn nog beter gepositioneerd. Er heeft uitbreiding plaatsgevonden naar drie nieuwe gebieden. Ook is samenwerking gezocht met andere organisaties (Van Boeijen, Cosis en de Zijlen). Deze organisaties houden zich bezig met vergelijkbare innovaties. Door samen te werken, kunnen we van elkaar leren.
 • Er is een start gemaakt met een productomschrijving voor de 4 specialistische ouderenzorglocaties.
 • De nieuwe procedure valpreventie is geïntroduceerd bij medewerkers.

‘Eerder hadden we het op de huisartsenpraktijk veel drukker met telefoontjes van verschillende begeleiders. Adviezen werden niet altijd goed opgevolgd. Met de inzet van de regieverpleegkundige is het aantal telefoontjes afgenomen. Het is fijn om één aanspreekpunt te hebben en te weten dat je adviezen opgevolgd, geëvalueerd en teruggekoppeld worden.’
(Dr. Hoepman, huisarts in Wommels)

Wat verdient nog aandacht?

Het goed implementeren van de nieuwe procedure valpreventie blijkt lastig en vereist een lange adem. Vanuit het project worden verschillende kanalen gebruikt om de procedure voldoende bekendheid te geven. Zo is er een opname met een duidelijke uitleg wanneer je de procedure gebruikt, sluit een afgevaardigde van de projectgroep herhaaldelijk aan bij incidententeams en benaderd diverse betrokken disciplines.

Wat zijn de doelen voor 2023?

 • De pilot ‘Een goed leven op leeftijd’ wordt in 2023 afgerond. Hierna wordt besloten of de pilot een vervolg krijgt.
 • Eind 2023 bedienen de regieverpleegkundigen alle ouderenzorglocaties binnen de gehandicaptenzorg in de regio’s. Het team is per 1 januari 2023 uitgebreid met ongeveer 5 fte. In totaal werken er nu circa 12 fte in de regio.
 • De productomschrijving voor de specialistische ouderenzorglocaties is gereed zodat deze locaties hier mee kunnen werken.
 • Verdere implementatie en borging van de procedure valpreventie.
 • Implementatie van Advanced Care Planning en palliatieve zorg. Er wordt in 2023 een procedure opgesteld en een training verzorgd voor regieverpleegkundigen die op hun beurt de teams scholen. Er wordt een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw.

Advanced Care Planning (vroegtijdige zorgplanning) is een proces waarbij de cliënt met zijn of haar behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt.