Alliade in cijfers

Audits en intercollegiale toetsingen 

In 2022 is besloten dat we alle locaties van Alliade gaan toetsen om een goed beeld te krijgen van waar de organisatie nu staat. In april-juni 2022 zijn 50 locaties met een verhoogd risicoprofiel getoetst door de auditoren van de afdeling kwaliteit en controle. De resultaten staan beschreven in het kwaliteitsverslag 2022. In de periode juli 2022 t/m maart 2023 zijn in totaal 155 locaties getoetst. Het grootste deel van de audits zijn getoetst door intercollegiale toetsing. Leidinggevenden uit het primair proces zijn geschoold in het uitvoeren van audits en hebben elkaars locatie getoetst. Dit heeft uitkomsten op locatieniveau en op organisatieniveau opgeleverd. Er zijn resultaten naar voren gekomen op verschillende processen binnen Alliade zoals methodisch werken, incidenten, medicatieveiligheid en de Wet zorg en dwang. Met de directeuren en leidinggevende zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren verbetermaatregelen. De locatieaudits en intercollegiale toetsingen lopen ook in 2023 door.  

Naast bovengenoemde locatieaudits zijn er in 2023 nog meerdere andere audits uitgevoerd door de afdeling kwaliteit en controle. Dit zijn o.a. controles op het Wzd-bureau, op de Zorgcentrale en Nachtdienst, op de meeleefgezinnen, op de Meerzorg en op de cliëntdossiers binnen de ouderenzorg.  

Tot slot heeft er een externe audit plaatsgevonden voor de ISO 9001 en NEN 7510 informatiebeveiliging. De audit voor de ISO 9001 heeft plaatsgevonden binnen de ouderenzorg (alleen de wijkzorg, geriatrische revalidatie en cliënten met een eerstelijns verblijfsindicatie), werk & dagbesteding en de jeugdzorg. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de resultaten uit de audit. Dit geldt ook voor de NEN 7510 audit.  

Incidenten en interne onderzoeken 

 • Er zijn in 2023 incidentmeldingen door medewerkers gedaan. Ongeveer 47% daarvan betreft agressie-incidenten, 17% medicatie incidenten en 13% valincidenten.   
 • We vinden het belangrijk om uit incidenten te leren en verbeteren. Alle leidinggevenden zijn daarom geschoold in de PRISMA-light training. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle leidinggevenden een incidententeam oprichten. Ongeveer de helft van de leidinggevenden heeft dit inmiddels gedaan.  
 • Naar aanleiding van de incidenten zijn er in 2023 26 interne onderzoeken gestart om te beoordelen of er sprake is van een calamiteit dan wel geweld in de zorgrelatie.  
 • In negen gevallen is er een melding gedaan bij de IGJ, vijf keer betrof het een calamiteitmelding en vier keer een melding van geweld in de zorgrelatie. Alle negen meldingen zijn inmiddels afgesloten door de inspectie.  
 • In één casus heeft de IGJ ons een reactie gevraagd op een melding van een zorgtekort die een mentor zelf bij de IGJ heeft gedaan. Na intern onderzoek hebben we een reactie gegeven aan de IGJ. Op het moment van schrijven zijn wij nog in afwachting op de reactie van de IGJ.  
 • Uit de onderzoeken komen verschillende verbetermaatregelen voort. Sinds medio 2022 worden deze vastgelegd in de verbetermodule van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Op deze manier kunnen we de voortgang op verbetermaatregelen goed volgen.  

Klachten 

 • In 2023 zijn er 71 klachten bij de klachtenadviseur gemeld. Er zijn 41 klachten gemeld binnen de gehandicaptenzorg, vijftien binnen de ouderenzorg, zeven binnen de jeugdzorg en drie binnen het organisatieonderdeel werk & dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning. De overige klachten zijn gemeld binnen de Centrale Behandeldienst (twee) en de ondersteunende diensten (drie).  
 • Het aantal klachten neemt de laatste jaren af. Zie de grafiek.   
 • Per ingediende klacht kunnen meerdere kenmerken geregistreerd worden. De meeste klachten hebben te maken met de geleverde zorg en begeleiding, verwachtingen, communicatie, bejegening en afspraken.  
 • 45 klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld, 21 klachten zijn voor een deel naar tevredenheid afgehandeld, vijf klachten zijn niet naar tevredenheid afgehandeld.  
 • Naar aanleiding van de gemelde klachten zijn op locatie niveau afspraken gemaakt voor verbetering.