Alliade in Cijfers

Audits en intercollegiale toetsingen

In 2022 is besloten dat we alle locaties van Alliade gaan toetsen op de thema’s van het toetsingskader van de IGJ en de onderdelen van het verbeterprogramma Samen. Daarnaast is tijdens de rondgang op locatie gekeken naar de (zichtbare) aspecten van brandveiligheid, voedselveiligheid en de staat van het gebouw.

 • In het voorjaar zijn 45 hoog-risicolocaties getoetst door kwaliteitsadviseurs. Van de 45 locaties die geaudit zijn door kwaliteitsadviseurs waren er 4 volledig op orde, 32 deels op orde en 9 niet op orde. Met de directeuren en leidinggevenden zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren verbetermaatregelen. In algemene zin hebben we gezien dat de uitvoering van deze audits goed zijn ontvangen en dat zij direct bijdragen tot een vergroting van het kwaliteitsbewustzijn van leidinggevenden en teams. Al tijdens de audits herkende men zelf verbeterpunten en we ervaren veel energie om daar mee aan de slag te gaan.
 • In de tweede helft van 2022 zijn alle leidinggevenden uit het primair proces geschoold in het uitvoeren van audits. In oktober 2022 zijn de leidinggevenden gestart met het intercollegiaal toetsen van elkaars locaties. Inmiddels zijn 98 locaties (peildatum 23 februari 2023) getoetst.

Naast bovengenoemde audits zijn in 2022 6 andere audits door de afdeling kwaliteit en controle uitgevoerd. Dit zijn o.a. een dossieraudit bij de wijkzorg, een audit op het bedrijfsopvangteam en een audit op de persoonlijke financiën.

Tot slot heeft er een externe audit plaatsgevonden voor de ISO9001 en NEN 7510 informatiebeveiliging. De audit voor de ISO9001 heeft plaatsgevonden binnen de ouderenzorg (alleen voor de wijkzorg, geriatrische revalidatie en cliënten met een Eerstelijns verblijfsindicatie), werk & dagbesteding en de jeugdzorg. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de bevindingen uit de audit. Dit geldt ook voor de NEN 7510 audit.  

Incidenten en interne onderzoeken

 • Er zijn in 2022 18807 incidentmeldingen door medewerkers gedaan.
 • Circa 44% daarvan betreft agressie-incidenten, 17% medicatie-incidenten, 15% valincidenten en 24% overige incidenten.
 • We vinden het belangrijk om uit incidenten te leren en verbeteren. Alle leidinggevenden zijn daarom geschoold in de PRISMA-light training. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle leidinggevenden een incidententeam oprichten. 12% van de leidinggevenden heeft dit inmiddels gedaan.
 • Naar aanleiding van incidenten zijn er in 2022 32 interne onderzoeken gestart om te beoordelen of er sprake is van een calamiteit dan wel geweld in de zorgrelatie.
 • In 13 gevallen is een melding gedaan bij IGJ, 10 maal betreft het een calamiteitmelding en 3 maal een melding van geweld in de zorgrelatie. 11 meldingen zijn inmiddels afgesloten door de inspectie, één onderzoek loopt nog en van één onderzoek zijn we nog in afwachting van een reactie van de inspectie.
 • Uit de onderzoeken komen diverse verbetermaatregelen voort. Sinds medio 2022 worden deze vastgelegd in de verbetermodule in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Op deze manier zijn verbetermaatregelen beter navolgbaar.

Klachten

 • In 2022 zijn er 89 klachten bij de klachtenadviseur gemeld. Er zijn geen klachten gemeld bij de landelijke geschillencommissie of de IGJ. Er zijn 64 klachten gemeld binnen de gehandicaptenzorg, 25 binnen de ouderenzorg en 1 bij BaanPlus.
 • Het aantal klachten stabiliseert de laatste jaren. Zie de grafiek.
 • Opvallend is de daling van het aantal klachten binnen jeugd en werk & dagbesteding vanaf 2019. Bij zowel jeugd als werk & dagbesteding zijn er 0 klachten in 2022 ontvangen.
 • De meeste klachten hebben betrekking op de geleverde zorg en ondersteuning. Zie de grafiek.
 • 73 klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld, 8 klachten zijn deels naar tevredenheid afgehandeld, 4 klachten zijn niet naar tevredenheid afgehandeld en 4 klachten lopen nog.
 • Naar aanleiding van de gemelde klachten zijn op locatieniveau afspraken gemaakt voor verbetering. In 2022 is gekeken naar de mogelijkheden om signaleringen van klachten en incidenten meer met elkaar te verbinden om meer en beter te leren van klachten. Dit wordt in 2023 verder uitgewerkt.
 • Op dit moment is er sprake van een onder registratie van klachten. Reden hiervoor is dat vaak alleen de klachten waar de klachtenadviseur bij betrokken is worden geregistreerd. In 2023 willen we een vernieuwd klachtenformulier invoeren waarop op eenvoudige wijze, de klachten kunnen worden geregistreerd die op locatie zijn opgelost. Hiermee krijgen we een beter beeld van wat er speelt in de zorg.