Duurzaamheid binnen Alliade

Alliade tekende in mei 2023 de Green Deal Duurzame Zorg. We willen ons blijvend verbeteren op het gebied van duurzaamheid, zowel sociaal als bedrijfseconomisch. Zo starten we met het energieneutraal bouwen en zie je op steeds meer locatie zonnepanelen. We streven ernaar voor 2050 CO₂-neutraal te zijn.

​De routekaart is een overzicht van alle locaties van Alliade met daarin de mogelijke stappen die we gaan nemen om ons vastgoed energieneutraal te krijgen in 2050 en met 55% CO₂ te reduceren in 20230. Dit kan bijvoorbeeld nieuwbouw of renoveren zijn, maar ook alle erkende maatregelen zoals LED verlichting. De routekaart geeft een goed beeld hoeveel inspanningen we moeten doen om te voldoen aan de gestelde normen binnen de Green Deal.

Wat is er bereikt in 2023?

In 2023 is het programma duurzaamheid binnen Alliade actief gestart. Er is een programmaleider aangesteld en er zijn vier hoofdoelen vastgesteld: het opstellen van een plan van aanpak, duurzaamheidsbeleid, de Green Deal en de data op orde brengen. Daarnaast is het volgende bereikt:   

  • Het plan van aanpak en de routekaart zijn vastgesteld.  
  • Er is samen met inkoop extra aandacht geweest voor duurzaamheid. Zo is er bij de inkoop van voeding extra aandacht voor duurzaamheid bij de uitvraag aan nieuwe leveranciers (door bijvoorbeeld te streven naar meer plantaardige voeding). Daarnaast is gekozen voor 100% groene Nederlandse energie.  

Wat verdient nog aandacht?

We kunnen nog beter de resultaten monitoren en onder de aandacht brengen. Om dit te verbeteren is gestart met rapporteren rondom het onderwerp duurzaamheid. Ook is een communicatieplan opgesteld.  

Wat zijn de doelen voor 2024?

Er zijn vier hoofddoelen in 2024: 

  1. Het netwerk van duurzaamheid uitbreiden, zowel intern als extern om te leren van elkaar.  
  2. Het doorvoeren van de duurzaamheid strategie binnen Alliade. En het controleren van de doelen door gebruik te maken van de milieu thermometer zorg.  
  3. Het verder uitwerken van de Green Deal thema’s. Het gaat dan om onderdelen zoals: voeding, opleidingen, wagenpark, afvalscheiding, greenteams opzetten en het verminderen van de milieubelasting op medicatie en hulpmiddelen.  
  4. Het op orde brengen van de data. Dit doen we door de duurzaamheidsbarometer verder in te vullen en een eerste start te maken met het jaarverslag volgens de Europese richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage.