Incidenten

Door incidenten goed te registeren en analyseren, vergroten we de kwaliteit van zorg en de veiligheid voor cliënten, medewerkers en anderen.

Wat is er bereikt in 2023?

  • Alle leidinggevenden en gedragskundigen zijn geschoold in de Prisma-light methode.  
  • Bijna de helft van de leidinggevenden heeft een incidententeam ingericht. De leden van incidententeams hebben de e-learning ‘Leren van incidenten’ gevolgd.  
  • Het ingekorte incidenten meldingsformulier is in 2023 in gebruik genomen. Het formulier is goed ontvangen.  
  • Leidinggevenden beschikken via het kwaliteitssysteem over een dashboard incidenten waarop zij een overzicht kunnen vinden van incidenten op hun locatie. Het dashboard helpt om incidenten te bespreken binnen een MDO, de teambespreking of het incidententeam.  
  • We zijn gestart met de evaluatie van verschillende onderdelen van het project. Het doel hiervan is om het proces incidenten te optimaliseren in 2024.  

Wat verdient nog aandacht?

  • Het verzamelen van de uitkomsten en verbeteracties uit de incidententeams om hier vervolgens met elkaar van te leren. 
  • We denken dat nog niet in alle teams duidelijk is waarom men moet melden. Ook denken we dat nog niet alle leidinggevenden weten hoe men een trendanalyse maakt en hoe men incidenten in het teamoverleg bespreekt. 

Wat zijn de doelen voor 2024?

Het doel voor 2024 is om het proces te evalueren, te verbeteren en vervolgens te borgen binnen de organisatie.