Incidenten

Door incidenten goed te registeren en systematisch goed te analyseren, vergroten we de kwaliteit van zorg en de veiligheid voor cliënten, medewerkers en anderen.

Het project incidenten is in september 2021 gestart. In 2021 is 90% van de leidinggevende en gedragskundigen geschoold in het analyseren van incidenten (de Prisma-light methode).

Wat is er bereikt in 2022?

  • Het proces inclusief de definities van een risico, incident en calamiteit zijn herschreven.
  • Het incidentenformulier is ingekort, aangepast en ook via de mobiele telefoon te gebruiken. De live-gang van het nieuwe incidentenformulier was op 1-1-2023. Tot op heden zijn er geen issues gemeld over het nieuwe formulier.
  • 12% van de locaties heeft in het laatste kwartaal 2022 een incidententeam opgericht en een analyse uitgevoerd. De overige locaties starten in het eerste kwartaal van 2023 met een incidententeam. De incidententeams die al een incident hebben geanalyseerd met behulp van de Prisma-light methode zijn positief over de uitkomst en de inzichten die deze analyse oplevert. Zij geven daarbij als kanttekening dat de methode in voorbereiding en uitvoering meer tijd kost dan gedacht. De verwachting vanuit het project is dat door het doen van een tijdsinvestering in analyse, uiteindelijk een afname van herhaling van incidenten zal opleveren en daarmee een verbetering van kwaliteit van zorg.
  • Vanaf 1 januari 2023 is op het leerplein de e-learning incidenten beschikbaar voor de leden van de incidententeams. Deze e-learning ondersteunt medewerkers die lid zijn van het incidententeam rondom het thema incidenten(en calamiteiten) registreren, analyseren en melden.
  • De verbeteracties na een incidentmelding zijn beter geborgd. Vanaf medio 2022 worden verbeteracties geregistreerd in de digitale verbetermodule. We werken er naar toe dat in 2023 de incidentmelding, de analyse van het incidententeam en de verbetermaatregel onder één meldingsnummer vindbaar is.  

Wat verdient nog aandacht?

  • De inrichting en het uitbouwen van de incidententeams.
  • Het creëren en vergroten van een veilige meldcultuur.
  • De definitieve inrichting van het proces incidenten.

Wat zijn de doelen voor 2023?

De punten die genoemd zijn als aandachtspunten zijn tevens de doelen voor 2023.