Capaciteitsmanagement

Met het project Capaciteitsmanagement werken we aan gezonde roosters: voldoende professionals met de juiste deskundigheid, op het juiste moment, op de juiste plaats, binnen de financiële kaders.

Wat is er bereikt in 2022?

 • Er is vanaf september 2022 gestart met de oprichting van het capaciteitsbureau. Binnen het capaciteitsbureau sturen coördinatoren planners functioneel aan. Door de planners is onderling een herverdeling gemaakt van de te plannen roosters. Hiermee werken planners in een regio. We zien dat dit de continuïteit en kwaliteit bevordert en we beter een stap kunnen maken naar inzet over de teams heen.
 • Er is een e-learning ontwikkeld voor leidinggevenden en medewerkers.
 • Er is een uniform roosterbeleid voor Alliade opgesteld en vastgesteld.
 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van ONS rooster per 1 januari 2023.
 • Nieuwe leidinggevenden zijn begeleid en ondersteund bij capaciteitsmanagement en coördinatoren ondersteunen directeuren bij het bewaken van de voortgang.
 • Een nieuw normeringsmodel is geïmplementeerd. Coördinatoren hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd, zo zijn alle leidinggevenden geschoold. Ook ondersteunen zij doorlopend bij het invullen en op orde houden van het model.
 • Binnen de flexpool is dit jaar gewerkt met een beperkt aantal uitzendbureaus. Dit heeft bijgedragen aan een kwalitatief betere inzet. De inzet van medewerkers uit de flexpool is geëvalueerd. Er is en wordt opvolging gegeven aan de uitkomsten van deze evaluatie.
 • Het Simmerteam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het voeren van campagne, werven en selecteren van zomerkrachten en het tijdig opstellen van de zomerroosters. Ook komend jaar gaat het Simmerteam weer aan de slag.
 • In 2022 is het project capaciteitsmanagement overgegaan naar de staande organisatie. De stuurgroep is nog actief om de borging en verdere ontwikkeling te bewaken.

Wat verdient nog aandacht?

 • De formatie planners is nog niet volledig op orde.
 • Dit jaar willen we de beschikbare capaciteit nog beter benutten door medewerkers te stimuleren in meerdere teams te werken. Daarnaast willen we onderzoeken hoe we medewerkers kunnen stimuleren om (tijdelijk) meer te werken en hoe we vraag en aanbod beter op elkaar af kunnen stemmen.
 • De inzet van Personeel Niet In Loondienst (PNIL) blijft hoog. Komend jaar willen we het aanbod van de flexpool uitbreiden met meer en andere functies. Daarnaast gaan we een onderzoek starten naar het aantrekkelijk maken van de flexpool.

Wat zijn de doelen voor 2023?

De doelen voor 2023 zijn onder andere:

 • Het borgen van ONS rooster en het nieuwe normeringsmodel.
 • Doorgaan met implementatie en borging van capaciteitsmanagement binnen Alliade waaronder het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden op de locaties en het scholen van nieuwe leidinggevenden en planners in capaciteitsmanagement.
 • Evaluatie van het roosterbeleid en het opstellen van een roosterhandboek.
 • Onderzoeken of er aanvullende modules voor ONS roosteren gewenst zijn.
 • Het ontwikkelen van een dataset voor roostering en zomerplanning.