Hygiëne en infectiepreventie

Hygiëne en infectiepreventie is onderdeel van goede zorg. Binnen Alliade dragen we zorg voor een grote groep kwetsbare cliënten. Een groep met een steeds complexere zorgvraag. Tijdens al die zorgmomenten bestaat de kans op overdracht van infectieziekten. Een goed klimaat voor hygiëne en infectiepreventie, waarbij hygiënisch werken voorop staat, is essentieel.

In het kader van corona is er in 2020 en 2021 veel aandacht besteed aan hygiëne en infectiepreventie. De kwaliteitsverbetering die we hebben gezien willen we graag vasthouden en  uitbouwen.

Wat is er bereikt in 2021?

  • Medio 2021 hebben 35 medewerkers de scholing voor Contactpersonen Infectiepreventie gevolgd (20 medewerkers van Meriant en 20 van Talant). Er is een eerste terugkomdag geweest en dit krijgt een structureel vervolg. Met als doel meer deskundigheid over Hygiëne en Infectiepreventie op de locaties.
  • Er zijn afspraken met ziekenhuis het Tjongerschans gemaakt over de continuïteit m.b.t.  inzet van een Deskundige Infectie Preventie binnen Alliade.

Wat verdient nog aandacht?
Alliade wil de deskundigheid met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie op locatie een impuls geven. Daarom zal er in het voorjaar van 2022 een project starten dat zich richt op het verbeteren van deze deskundigheid door de gehele organisatie.

Wat zijn de doelen voor 2022?

  • Het risico op een onnodige infectie door besmetting zo veel mogelijk beperken voor cliënt en medewerker door zo hygiënisch mogelijk te werken.
  • Medewerkers kunnen de regels van hygiëne en infectiepreventie vertellen en toepassen.
  • Op de locatie zijn voldoende en de juiste middelen beschikbaar om hygiënisch te werken.
  • Medewerkers kunnen vertellen wat te doen bij een uitbraak van het NORO-virus, BMRO, MRSA en Covid-19.
  • Hygiëne en infectiepreventie staan minimaal twee keer per jaar geagendeerd voor bespreking in het teamoverleg.

Dit willen we o.a. doen door een nieuwe en betere e-learning aan te schaffen, meer medewerkers te scholen tot contactpersoon hygiëne en infectiepreventie, de rol van de deskundige infectiepreventie te verduidelijken en hier meer bekendheid aan te geven en de vindbaarheid van informatie en protocollen te verbeteren.