Hygiëne en infectiepreventie

Hygiëne en infectiepreventie is onderdeel van goede zorg. Binnen Alliade dragen we zorg voor een grote groep kwetsbare cliënten. Een groep met een steeds complexere zorgvraag. Tijdens al die zorgmomenten bestaat de kans op overdracht van infectieziekten. Een goed klimaat voor hygiëne en infectiepreventie, waarbij hygiënisch werken voorop staat, is essentieel.

In het kader van corona is er in 2020 en 2021 veel aandacht besteed aan hygiëne en infectiepreventie. De kwaliteitsverbetering die we hebben gezien willen we graag vasthouden en  uitbouwen.

Wat is er bereikt in 2022?

Net als in 2021 vraagt het onderwerp Hygiëne en infectiepreventie voortdurende aandacht om de kwaliteit te borgen en uit te bouwen. Het accent voor verbetering ligt met name op bewustwording en gedragsverandering. In 2022 is het volgend bereikt:

  • Het proces Hygiëne en Infectiepreventie is gepubliceerd en de belangrijkste documenten zijn geactualiseerd.
  • De rol van de Deskundige infectiepreventie (DI) is goed verankerd in de Infectiepreventie commissie van Alliade. Deze commissie komt 1x per kwartaal bijeen.
  • Er zijn twee terugkomdagen georganiseerd (april en november) met de aandachtsvelders/ contactpersonen Hygiëne en Infectiepreventie.
  • In samenwerking met het ABR (antibioticaresistentie) Zorgnetwerk is de infectiepreventiescholing gestart. Deze scholing is specifiek voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg. Eind 2022 zijn er twee scholingen gegeven, die door 50 medewerkers zijn gevolgd. In 2023 zullen meerdere infectiepreventiescholingen volgen voor deze doelgroep.

Wat verdient nog aandacht?

  • Het project Hygiëne en infectiepreventie is nog niet gestart in 2022 . Dit is doorgeschoven naar 2023.
  • De positionering van de aandachtsvelders Hygiëne en infectiepreventie.
  • Scholing van de medewerkers op het gebied van Hygiëne en Infectiepreventie.

Dit zijn tegelijkertijd ook de doelen voor 2023: de start van het project, de positionering van aandachtsvelders en het scholen van medewerkers.