Ontwikkelingen in de jeugdzorg

Jeugdhulp moet ertoe leiden dat jeugdigen gezond en veilig en zo thuis mogelijk opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Na een onderzoek in 2020 naar de strategische koers van Reik is er binnen Alliade gekozen voor het aanbrengen van focus en te vernieuwen en transformeren. Dat heeft geleid tot het neerzetten van het organisatieonderdeel Opgroeien & Opvoeden (O&O). Dit is een samengesteld onderdeel van alle kind- en jeugdlocaties van Talant en Reik.

Wat is er bereikt in 2021?

 • Er is een nieuwe (behandel)visie en portfolio voor O&O opgesteld.
 • In 2021 is het nieuwe pedagogisch leefklimaat opgesteld. In de handreiking pedagogisch leefklimaat staan de kernwaarden en attitude die leidend moeten zijn binnen de zorg en hulpverlening die wij bieden. De handreiking geeft handvatten aan medewerkers en geeft richting aan het handelen in de dagelijkse praktijk.
 • Er is er een nieuwe directeur behandelzaken benoemd, waardoor er inhoudelijk (jeugdzorg-) perspectief wordt toegevoegd aan de inrichting van O&O.
 • Samen met onze convenant partners is uitvoering gegeven aan de hoog specialistische jeugdzorg.
 • Op alle kinderdagcentra is de LACCS methodiek geïmplementeerd.
 • Er is samen met Kinnik/GGZ en jeugdhulp Friesland uitvoering gegeven aan ‘Spoed 4 jeugd Friesland’.

Visie O&O
Samen werken we aan een perspectief dat leidt tot een goede en zinvolle toekomst. Zodat kinderen, jongeren en hun gezin zo zelfstandig en veilig mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Dit doen wij in en samen met hun systeem, onderwijs, gemeenten en andere zorgorganisaties. Zoveel mogelijk ambulant, gezinsgericht en in de thuissituatie. Maar vooral samen met het kind of de jongere!


Wat zijn de doelen voor 2022?

 1. Om te komen tot een zorgaanbod met kwalitatief hoogwaardige zorg gaan we in 2022 door om onze zorg door te ontwikkelen aan de hand van 5 inrichtingsprincipes die voor ons leidend zijn bij de zorg aan kinderen en jongeren;
 2. Onze zorg is gericht op kinderen, jongeren en/of hun ouders bij wie sprake is van een beperking in het adaptieve functioneren.
 3. Al onze zorg is gericht op het leveren van een bijdrage aan het normale (goed, veilig, zinvol en zo thuis nabij mogelijk) leven of aan het herstel hiervan, met waar mogelijk specifieke aandacht voor onderwijs en werk.
 4. Al onze zorg houdt rekening met de invloed van zowel de vroege als huidige relationele ervaringen en is daarom altijd systeem- en contextgericht.
 5. Al onze zorg is onderbouwd (evidence-based , practice based of theoretisch), wordt methodisch ingezet en de kwaliteit en effecten ervan worden gemeten.
 6. Indien er sprake is van behandeling, is deze altijd:
  • vormgegeven onder regie van een gedragswetenschapper in de rol van regiebehandelaar,
  • gebaseerd op een helder diagnostisch beeld om de vraag achter de vraag te kunnen begrijpen,
  • integraal en multidisciplinair,
  • navolgbaar in het dossier.

Daarnaast zijn er een aantal specifieke kwaliteitsthema’s, deze thema’s zijn:

 1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 2. Expliciete aandacht voor zowel de normale als afwijkende seksuele ontwikkeling (m.b.v. Vlaggensysteem)
 3. Systematisch inzetten risico-inventarisaties op cliëntniveau
 4. Veiligheidsbeleving
 5. Het meten van de kwaliteit en van de effecten van onze zorg