Audit

Aandachtsgebied van de externe ISO-9001 audit in 2020 was het verbeterprogramma Samen. Centrale vraag hierbij was ‘In hoeverre worden de thema’s continu verbeteren en methodisch werken herkend in de organisatie?’.

In algemene zin merken de auditors op dat er binnen de organisatie verbondenheid en eigenaarschap wordt ervaren. Ook merken zij op dat de organisatie blijk geeft van inzicht in prioriteiten en dat de focus op de kerndoelen wordt bewaakt. De certificerende instantie liet blijken vertrouwen te hebben in de voortgang van ‘Samen’. Ook merkten zij op dat de crisisorganisatie voor corona sterk is ingericht.

De auditors noemden ook een aantal verbeterpunten. Zo geven zij aan dat het methodisch handelen op dossierniveau aandacht vraagt. Dit verbeterpunt is bij ons bekend en krijgt opvolging binnen het project methodisch werken. En geven zij mee om zelfdiagnoses te objectiveren door ook gebruik te maken van andere auditresultaten en managementrapportages.

De resultaten per organisatieonderdeel zijn opgenomen in de kwaliteitsverslagen van het organisatieonderdeel.